Pliktrådet

Arbetsmiljö & Säkerhet

Ingen totalförsvarspliktig ska lida fysisk eller psykisk skada under sin tjänstgöring. Därför måste Försvarsmaktens arbetsmiljö-och säkerhetsarbete ständigt utvecklas.  Detta är av särskilt stor vikt för att bättre främja psykisk och fysisk hälsa bland värnpliktiga.  

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Idag finns det brister i mycket av den personliga utrustning som tillhandahålls av Försvarsmakten. Undermålig materiel som kängor, stridsvästar och trosor orsakar ofta skador på värnpliktiga då de ej passar eller helt enkelt fungerar dåligt. Pliktrådet arbetar aktivt tillsammans med Försvarsmakten med dessa och liknande ”problempersedlar” för att tillse att den materiel som skall ersätta dessa utvecklas för att åtgärda problemen. Idag finns dock ofta alternativ till tilldelad materiel som ej fungerar. Till exempel så finns det flera olika kängtyper som värnpliktiga inte alltid får tillgång till trots att deras ursprungliga kängor inte passar, ofta för att befäl vill att deras förband ska se enhetligt ut och ha likadan utrustning. 

Det är även av stor vikt att alla enskilda ges goda kunskaper i hur utrustning ska individanpassas. Detta för att undvika onödiga belastningsskador på framförallt rygg, axlar och knän.  Ingen pliktad ska tvingas bära, eller skadas av fel storlek på tilldelad materiel. Strävan att uppfylla utbildningsmålen får aldrig äventyra säkerheten. 

Idag har Försvarsmakten ett system för att rapportera risker, skador och olycksfall (olycks-och tillbudsrapportering) som är ineffektivt och svåradministrerat. Detta innebär dels att Försvarsmakten inte får tillförlitlig statistik över risker med deras verksamhet och kan ej se vilka olyckor som blir konsekvensen, dels att skador som värnpliktiga ådrar sig riskerar att inte blir dokumenterade, något som är helt avgörande för att de skall kunna ersättas genom sin försäkring. Pliktrådet arbetar därför för att ta fram en ny metodik för olycks-och tillbudsrapportering som befäl såväl som anställda får utbildning i. 

Stäng meny