Vad är totalförsvarsplikt?

 

Lagen om totalförsvarsplikt berör varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller 16 år till slutet av de kalenderår då han eller hon fyller 70 år. Varje år pliktas tusentals unga att genomföra värnplikt i syfte att bygga och bemanna Försvarsmaktens krigsorganisation. 

Försvarsorganisationens yttersta uppdrag är att skydda och bevara Sveriges statliga suveränitet. För att pliktlagen ska kunna tolereras och tillämpas i ett fritt och demokratiskt samhälle måste den tvång och frihetsinskränkning lagen utgör kunna legitimeras. Sådan legitimitet kan endast uppnås genom att totalförsvaret genomsyras av de demokratiska värderingar som ska försvaras förenat med en bred folkförankring och total transparens vad gäller hur pliktlagen tillämpas. Betydelsen och utmaningen i att legitimera plikten ökar i samma grad den begränsar de pliktigas frihet. Plikten innebär att individer under en förhållandevis lång tid, i ett av livets mest formativa skeden, under tvång förmås anpassa hela sitt liv efter det statliga intresset av ett totalförsvar. Detta innefattar inte minst en heltidssysselsättning inom farlig verksamhet och träning i väpnad strid. 

För att säkerställa försvarsorganisationens demokratiska ändamålsenlighet och legitimiteten för totalförsvarsplikten som instrument krävs en medinflytandeorganisation för den pliktade personalen. En medinflytandeorganisation krävs för att tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och deras rättigheter. Det är även viktigt för demokratin att det finns en kritisk och oberoende granskning av de myndigheter som får möjlighet att personalförsörja viktiga funktioner genom pliktad utbildning av totalförsvarspliktiga. Den oberoende granskningen som de totalförsvarspliktiga genom medinflytandet kan skapa utgör därmed en förutsättning för den transparens och folkförankring som är nödvändig för pliktens legitimitet. Medinflytandeorganisationen ska omhänderta arvet från såväl Värnpliktsrörelsen som från Civilpliktsrörelsen.

 

Kontakta oss

alice nilsson
ordförande & Presskontakt
070-848 61 84
alice.nilsson@pliktradet.se

Alice gjorde sin värnplikt på Lv 6 i Halmstad som radarbefäl. Hon är ansvarig för områdena representation, kommunikation & media och juridiska rättigheter & skyldigheter

DSC00126
Yasmine Malla
lEDAMOT
070-848 61 29
yasmine.malla@pliktradet.se

Yasmine gjorde sin värnplikt på Gotlands regemente P 18  som eldlednings- plutonsbefäl. Hon är ansvarig för områdena materiell & personlig utrustning, huvudförtroendekonferens, civila meriter och dokumentation & överlämning.

Isak andersson
lEDAMOT
070-848 59 79
isak.andersson@pliktradet.se

Isak gjorde sin värnplikt på Södra skånska regementet P 7  som systemtekniker. Han är ansvarig för områdena arbetsmiljö & säkerhet, information & mönstring, interna aktiviteter och historia.

Annie hugosson
lEDAMOT
070-848 65 91
Annie.hugosson@pliktradet.se

Annie gjorde sin värnplikt på Försvarsmedicincentrum i Göteborg som logistiksoldat. Hon är ansvarig över områdena lokalt medinflytande, kongress, organisationsutveckling och soldathemsförbundet & meningsfull fritid.

Sigge Lagerqvist
Vice ordförande
070-848 59 91
sigge.lagerqvist@pliktradet.se

Sigge gjorde sin värnplikt på Skaraborgs regemente P 4  som radiolänkgruppchef. Han är ansvarig över områdena kompensationer, personärenden, internationella relationer och civilplikt.