Pliktrådet

Vad är totalförsvarsplikt?

 

Lagen om totalförsvarsplikt berör varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller 16 år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller 70 år. Varje år pliktas tusentals unga att genomföra värnplikt i syfte att bygga och bemanna totalförsvaret genom utbildning och beredskap. 

Försvarsorganisationens ytterst uppdrag är skydda och bevara Sveriges statliga suveränitet. För att pliktlagen ska kunna tolereras och tillämpas inom ett fritt och demokratiskt samhälle måste det tvång och frihetsinskränkning den utgör kunna legitimeras. Sådan legitimitet kan endast uppnås genom att totalförsvaret genomsyras av de demokratiska värderingar som ska försvaras förenat med en bred folkförankring och total transparens vad gäller hur pliktlagen tillämpas. Betydelsen och utmaningen i att legitimera plikten ökar i samma grad den begränsar de pliktigas frihet. Plikten innebär att individer under en förhållandevis lång tid, i ett av livets mest formativa skeden, under tvång förmås anpassa hela sitt liv efter det statliga intresset av ett totalförsvar. Detta innefattar inte minst heltidssysselsättning inom farlig verksamhet och träning i väpnad strid. 

För att säkerställa försvarsorganisationens demokratiska ändamålsenlighet och legitimiteten för totalförsvarsplikten som instrument krävs en medinflytandeorganisation för pliktpersonalen. En sådan medinflytandeorganisation krävs för att tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättigheter. Det är även viktigt för demokratin att det finns en kritisk och oberoende granskning av de myndigheter som får möjlighet att personalförsörja viktiga funktioner genom utbildning av totalförsvarspliktiga. Den oberoende granskningen som de totalförsvarspliktiga genom medinflytandet kan skapa utgör därmed en förutsättning för den transparens och folkförankring som är nödvändig för pliktens legitimitet. Medinflytandeorganisationen ska omhänderta arvet från såväl Värnpliktsrörelsen som från Civilpliktsrörelsen. 

 

Kontakt

E-post: info@pliktradet.se

Adress: Gustavlundsvägen 135, 167 51
Bromma, Sverige

  • Förnamn.efternamn@pliktradet.se
  • Johan Gunnarsson, Ordförande, Representationsansvarig: 070-848 61 84
  • Anton Hanny, Vice Ordförande, Förbandsverksamhet och Juridiska Rättigheter: 070-848 59 91
  • Olof Wärmländer, Kommunikationsansvarig: 070-848 61 29
  • Felicia Konstenius, Arbetsmiljö & Säkerhet och Medinflytandeansvarig: 070-848 65 91
  • Sven Blomberg, Plikt & Mönstring och Internationella Relationer: 070-848 59 79
  • Karin Asp, Kanslichef: 076-610 57 99
Stäng meny