Vad är totalförsvarsplikt?

 

Lagen om totalförsvarsplikt berör varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller 16 år till slutet av de kalenderår då han eller hon fyller 70 år. Varje år pliktas tusentals unga att genomföra värnplikt i syfte att bygga och bemanna Försvarsmaktens krigsorganisation. 

Försvarsorganisationens yttersta uppdrag är att skydda och bevara Sveriges statliga suveränitet. För att pliktlagen ska kunna tolereras och tillämpas i ett fritt och demokratiskt samhälle måste den tvång och frihetsinskränkning lagen utgör kunna legitimeras. Sådan legitimitet kan endast uppnås genom att totalförsvaret genomsyras av de demokratiska värderingar som ska försvaras förenat med en bred folkförankring och total transparens vad gäller hur pliktlagen tillämpas. Betydelsen och utmaningen i att legitimera plikten ökar i samma grad den begränsar de pliktigas frihet. Plikten innebär att individer under en förhållandevis lång tid, i ett av livets mest formativa skeden, under tvång förmås anpassa hela sitt liv efter det statliga intresset av ett totalförsvar. Detta innefattar inte minst en heltidssysselsättning inom farlig verksamhet och träning i väpnad strid. 

För att säkerställa försvarsorganisationens demokratiska ändamålsenlighet och legitimiteten för totalförsvarsplikten som instrument krävs en medinflytandeorganisation för den pliktade personalen. En medinflytandeorganisation krävs för att tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och deras rättigheter. Det är även viktigt för demokratin att det finns en kritisk och oberoende granskning av de myndigheter som får möjlighet att personalförsörja viktiga funktioner genom pliktad utbildning av totalförsvarspliktiga. Den oberoende granskningen som de totalförsvarspliktiga genom medinflytandet kan skapa utgör därmed en förutsättning för den transparens och folkförankring som är nödvändig för pliktens legitimitet. Medinflytandeorganisationen ska omhänderta arvet från såväl Värnpliktsrörelsen som från Civilpliktsrörelsen.

 

Kontakta oss

LINNÉA LINDE LUNDIN
ORDFÖRANDE & PRESSKONTAKT
070-848 59 91
LINNEA.LINDE-LUNDIN@PLIKTRADET.SE

Linnéa gjorde sin värnplikt på Bodens artilleriregemente A8 som pansarterrängbilsförare och vagnchef på rep-pluton. Hon är ansvarig för representation, kommunikation och media, huvudförtroendekonferens och utmärkelser.

Jakob Ahlesten
Jakob ahlesten

lEDAMOT
070-848 59 79
JAKOB.AHLESTEN@PLIKTRADET.SE

 

Jakob gjorde sin värnplikt på Södra militärregionen MR S Kosta som plutonssignalist. Han är ansvarig för områdena kompensationer, juridiska rättigheter & skyldigheter, förbandsverksamhet och Svenska soldatshemsförbundet & meningsfull fritid.

ella bjurhager

lEDAMOT
070-848 61 29
ELLA.BJURHAGER@PLIKTRADET.SE

 

Ella gjorde sin värnplikt på Upplands flygflottilj F16 i Uppsala som sambandsoperatör. Hon är ansvarig för områdena information & mönstring, kongress, civilt meritvärde , intern arbetsmiljö och historia.

William stoije

leDAMOT
070-848 61 84 WILLIAM.STOIJE@PLIKTRADET.SE

 

William gjorde sin värnplikt på Älvsborgs amfibieregemente Amf 4 som gruppchef på granatkastarpluton. Han är ansvarig för lokalt medinflytande, civilplikt, personärende och organisationsutveckling

Fabian nilsson

vICE ORDFÖRANDE
070-848 65 91
FABIAN.NILSSON@PLIKTRADET.SE

 

Fabian gjorde sin värnplikt på Halmstads regemente Lv6 som skyttegruppchef. Han är ansvarig för materiell & personlig utrustning, arbetsmiljö och säkerhet, internationella relationer och dokumentation & överlämning