Pliktrådet

Förbandsverksamhet

Pliktrådets största angelägenhet är de totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Idag består denna grupp enbart av värnpliktiga. Alltså handlar pliktrådets uppdrag och arbete om att representera och stötta denna grupp. Det är därför av stor vikt att Pliktrådet tillhandahåller de värnpliktiga stöd och vägledning genom att inhämta åsikter, vägleda de förtroendevalda i sina uppdrag och uppmuntra det lokala medinflytandearbetet. Det är Pliktrådets skyldighet att verka för att de krav kongressen ställer på förbanden uppfylls.  

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Detta görs främst genom förbandsbesök där rådet träffar värnpliktiga. Under varje värnpliktsår så genomför pliktrådet minst två besök vid varje utbildningsförband, där vi träffar allt ifrån soldathemsföreståndare till regementsledningar. Mycket av vårt vardagliga arbete består av möten med högkvarteret vilket förvisso är givande, men samtidigt innebär att man inte får en inblick i de värnpliktigas vardag. Att få träffa värnpliktiga på deras logement, skjutbanor och kaserngårdar är därför helt avgörande för att kunna identifiera vilka problem som faktiskt finns, och vad som fungerar bra. 

Förbandsbesöken möjliggör för rådet att skapa förtroende och kännedom för oss bland de värnpliktiga, något som är ytterst viktigt för att de ska våga vända sig till oss och ta upp problem som de uppmärksammat. Förbandsbesöken är även ett viktigt tillfälle för Pliktrådet att dels kontrollera om utbildningen som sker på förbanden följer de krav som försvarsmakten, liksom värnpliktskongressen har ställt, men också granska hur förbanden förhåller sig till de värnpliktigas juridiska rättigheter och skyldigheter. 

Efter varje förbandsbesök sammanställer rådet en förbandsrapport där vi framför våra synpunkter på vårt besök. Dessa rapporter syftar till att hjälpa förbanden att utvecklas och att lyfta problem som vi uppmärksammat både inom och utanför organisationen.

Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Stäng meny