Kompensationer

Totalförsvarspliktigas kompensationer och ersättningar måste stå i paritet till den viktiga uppgift den totalförsvarspliktige är tänkt att lösa och till den personliga uppoffring det innebär, samt utbildningens fysiska och psykiska påfrestning. Ingen ska lida ekonomisk skada för den plikt den utför. 

Bättre ekonomi för en förhöjd status i samhället

För att följa prisutvecklingen och inflationstakten måste dagsersättningen uppjusteras och indexregleras. Senaste gången dagersättningen justerades och höjdes var 2017, sedan dess har inflationen ökat med 24,57%. Idag ligger värnpliktigas dagersättning på 146kr vilket leder till att för varje dag som ersättningen är den samma minskar värnpliktigas köpkraft. Därför vill Pliktrådet att dagersättningen höjs till 200kr i beaktning till inflationens utveckling samt med en realökning på 9,5%. För att förbygga att dagersättningen halkar efter inflationens utveckling i framtiden kräver Sveriges värnpliktiga att dagersättningen indexregleras. 

Idag ligger förplägnadsersättning på 75kr per dag. Enligt Konsumentverket kostar det 120kr per dag för en person mellan 18 och 30 år att köpa livsmedel. Pliktrådet anser att ersättningen måste höjs från dagens 75kr till Konsumentverkets 120kr.  

För att öka värnpliktigas status i samhället kräver Sveriges totalförsvarspliktiga att dagersättningen höjs och indexregleras samt att förplägnadsersättningen höjs till Konsumentverkets siffror. 

Bättre ekonomi för en förhöjd status i samhället

Innan plikten lades vilande fanns en så kallad värnpliktslegitimation. Med denna kunde de värnpliktiga kostnadsfritt nyttja kollektivtrafik runt om i hela landet. Dessutom erbjöds värnpliktiga rabatter, liknande dagens studentrabatter, på exempelvis butiker och caféer. Sveriges värnpliktiga vill återinföra en nationellt erkänd pliktlegitimation och de förmåner som kommer med den. 

Sigge Lagerqvist,  

Områdesansvarig kompensationer. 

Kontakt:  

070 – 848 59 91 

sigge.lagerqvist@pliktradet.se