Pliktrådet

Kompensationer

Totalförsvarspliktigas kompensationer och ersättningar måste stå i paritet till den viktiga uppgift den totalförsvarspliktige är tänkt att lösa och till den personliga uppoffring det innebär, samt utbildningens fysiska och psykiska påfrestning. Ingen ska lida ekonomisk skada för den plikt den utför.

 

Indexreglerad dagsersättning

För att följa prisutvecklingen och inflationstakten måste dagsersättningen uppjusteras och indexregleras. Dagens summa på 146 kronor har inte justerats sedan 2018 och mellan tiden för beslutet och idag har inflationen varit 12,4%. Totalförsvarspliktigas köpkraft minskar för varje dag som dagsersättningen tillåts vara densamma. En höjning till 170 kronor hade tagit inflationen i beaktning idag, men dagsersättningen måste årligen indexregleras för att följa samhällets prisutveckling.

 

Verklighetsbaserad förplägnadsersättning

Förplägnadsersättningen, den ersättning värnpliktiga får när den inte är i tjänst, är nu 75 kronor per dag. I tjänst får värnpliktiga vanligtvis fyra måltider per dygn och dagens förplägnadsersättning är inte tillräcklig för att täcka kostnaderna för motsvarande mål under ledighet. Enligt Konsumentverket kan matkostnaden för unga och vuxna beräknas till 96 kronor per dag. Ersättningen måste därför uppjusteras för att täcka de faktiska måltidskostnaderna för totalförsvarspliktiga, och indexregleras för att inte påverkas av inflationen.

 

Ersättning för skarp tjänst

Vid skarp tjänst kompenseras anställd personal i Försvarsmakten ekonomiskt för sin insats med hänsyn till den säkerhetsrisk det kan innebära. Värnpliktiga ska inte vara ett undantag. Högvakten är ett exempel på skarp tjänst som genomförs av värnpliktiga. Högvakten är en anrik tradition som uppskattas av många, dessutom menar Försvarsmakten att momentet är en relevant del av utbildningen. Men för att skarp tjänst inte ska klassas som grå arbetskraft, det vill säga att värnpliktiga utnyttjas som billig arbetskraft som substitut för anställd personal, måste värnpliktiga kompenseras ekonomiskt för sin insats. Samma resonemang kan användas i uppgifter såsom att agera beredskapstropp.

Andreas Ottosson, 

projektansvarig kompensationer.

Kontakt: 

070 – 848 61 84

andreas.ottosson@pliktradet.se

Stäng meny