Organisationsutveckling

Medinflytandesystemet för värnpliktiga inom Försvarsmakten är den organisation och verksamhet som Pliktrådet ingår i och utgår ifrån. Medinflytandet finns efter beslut av politiker men hur det utformas bestäms i mångt och mycket av Försvarsmakten i dialog med Pliktrådet. 

Medinflytandesystemets existens är politisk. Principen att unga svenska män och kvinnor som genom landets pliktlagstiftning tvingas till värnplikt eller civilplikt måste kunna få framföra synpunkter på sin utbildning, sina tjänsteförhållanden och villkor är central. Hur detta system skall utformas är dock ej skrivet i sten. Hur skall de förtroendevalda väljas? Vilka uppdrag och befogenheter skall de ha? Behövs plutonens timme varje vecka? Pliktrådets arbete med dessa frågor pågår ständigt och är mycket viktigt för att säkerställa ett fungerande medinflytande. Här ingår även Pliktrådets egen organisation och koppling till detta medinflytandesystem. 

Foto: Mikael Wallentin Åström

Pliktrådet väljs av värnpliktskongressen och är därmed ansvarigt enbart inför nästa års värnpliktskongress, som utvärderar det gångna året och rådets arbete. Detta innebär att Pliktrådet inte är underställt Försvarsmakten eller annan utbildande myndighet vilket garanterar rådet en självständig ställning jämtemot dessa, något som är avgörande för att rådet på ett trovärdigt sätt ska kunna granska och påverka dem. Dock innebär den förordning som reglerar medinflytandet för totalförsvarspliktiga under grundutbildning* att Pliktrådet är administrativt anslutet till Försvarsmakten. Alla våra lokaler, ersättningar och resor handläggs och betalas av Försvarsmakten. Detta medför ett antal problem.  

Först och främst är rådet inte helt självständigt från den myndighet den är avsedd att granska. Då Försvarsmakten har kontroll över våra samtliga utgifter har den även en reell makt och förmåga att påverka vår verksamhet. Dessutom är Rådets kanslipersonal är anställda av Försvarsmakten och inte rådet självt. Detta innebär utöver det faktum att det är Försvarsmakten som sköter rådets kansli och samordning att kanslipersonalen måste tillbringa väldigt mycket tid på Försvarsmaktens lokaler för att komma åt sina datorer och alla de system som FM använder för att vår verksamhet skall fungera. Dessutom skall rådet även representera civilpliktiga, som kanske inte alltid vill befattas med Försvarsmakten.  

Allt detta innebär friktioner för rådet. Samtidigt är rådets anslutning till Försvarsmakten en styrka. Det innebär att man får tillgång till personer och system inom försvaret vilket kan underlätta betydligt, och ger dessutom rådet legitimitet som en naturlig partner och medbeslutsfattare i mycket av Försvarsmaktens arbete. 

* Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga