Representation

Målet “Representation” handlar om att representera totalförsvarspliktigas intressen gentemot makthavare och att fortsätta stärka Pliktrådets varumärke och verksamhet. Då plikten lades vilande 2010 för att sedan återinföras 2017 har precis som Försvarsmakten, även Pliktrådet, stått för en upprustning. För att säkerställa att totalförsvarspliktigas åsikter alltid tas i beaktande är därför detta ett av Pliktrådets prioriterade områden för verksamhetsåret 2023. 

Pliktrådet är totalförsvarspliktigas högsta medinflytandeorgan och samlar deras åsikter varje år under Värnpliktskongressen. Under värnpliktskongressen beslutas vilka områden som är de värnpliktigas viktigaste punkter kommande året för det nya Pliktrådet att jobba med. För verksamhetsåret var området representation ett av dessa områden. Detta för att fortsätta säkerställa att totalförsvarspliktigas åsikter alltid förs med på den politiska dagordningen.  

Representationsmålet uppnås genom att Pliktrådet genomför påverkansarbete gentemot politiker och makthavare inom försvarsmyndigheterna. Det kan innebära att deltaga på politiskt viktiga evenemang, så som almedalsveckan, men också att genomföra möten och träffar med nyckelpersoner för totalförsvarspliktigas vardag.  

Representationsmålet handlar också om att visa upp en enad bild mellan totalförsvarspliktiga och Pliktrådet. Pliktrådets arbete ska alltid, i största möjliga mån, representera de åsikter totalförsvarspliktiga beslutat om under Värnpliktskongressen. Där ingår även att visa en proffsig, men ungdomlig och relaterbar, bild av Pliktrådet, både mot politiker men allra viktigast de värnpliktiga vi träffar ute på förbanden.